Các bài kệ truyền thừa của Phật giáo

Ngày đăng: 01-01-2018 - Lượt xem: 1788
Cỡ chữ: GiảmTăng
Hệ thống truyền thừa các tông phái Phật giáo Việt Nam mà các thế hệ tổ được đặt pháp danh, pháp tự theo các bài kệ truyền thừa bắt đầu xuất hiện từ khi có tông Lâm Tế và tông Tào Đông từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ XVII.

Phật giáo Việt Nam hiện nay đều xuất từ Thiền Tông và đa số thuộc dòng Tào Động (miền Bắc), Lâm Tế (miền Trung và miền Nam). Các Long vị của các Ngài Tổ đều ghi Lâm Tế, nhưng pháp tu lại kiêm cả Tịnh và Mật Tông. Ví dụ, ở Huế hiện ít nhất cũng đang truyền thừa theo ba (3) bài kệ của từng vị Tổ môn phái xuất kệ nhưng đều thuộc dòng Lâm Tế.

Bài kệ của Ngài Thiền Sư Vạn Phong Thời Uỷ ( Môn phái Hải Đức, Huế. Môn phái Thập Tháp Di Đà, Bình Định, đều dùng bài kệ nầy:

Âm Hán Việt    Chữ Hán
Tổ Đạo Giới Định Tông    祖導戒定宗
Phương Quảng Chứng Viên Thông    方廣證圓通
Hạnh Siêu Minh Thật Tế    行超明寔際
Liễu Đạt Ngộ Chơn Không    了達悟真空
Như Nhật Quang Thường Chiếu    如日光常照
Phổ Châu Lợi Nhân Thiên    普周利人天
Tín Hương Sanh Phước Huệ    信香生福慧
Tương Kế Chấn Từ Phong    相繼振慈風


Đa số các chùa khác thuộc môn phái Ngài Liễu Quán và dùng bài kệ sau:
 
Âm Hán Việt    Chữ Hán
Thật Tế Đại Đạo    實際大導
Tánh Hải Thanh Trừng    性海清澄
Tâm Nguyên Quảng Nhuận    心源廣潤
Đức Bổn Từ Phong    德本慈風
Giới Định Phước Huệ    戒定福慧
Thể Dụng Viên Thông    體用圓通
Vĩnh Siêu Trí Quả    永超智果
Mật Khế Thành Công    密契成功
Truyền Trì Diệu Lý    傳持妙里
Diễn Sướng Chánh Tông    演暢正宗
Hạnh Giải Tương Ưng    行解相應
Đạt Ngộ Chơn Không    達悟真空


Hai dòng nầy phát triển rất mạnh ở miền Trung và miền Nam. Ngoài ra ở Huế có môn phái chùa Quốc Ân do Tổ Nguyên Thiều lập lại dùng bài kệ của Ngài Đạo Mân đời thứ 31 như sau:
 
Âm Hán Việt    Chữ Hán
Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên    導本原成佛祖先
Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên    明如紅日麗中天
Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ    靈源廣潤慈風溥
Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ Huyền    照世真燈萬古懸

 
Riêng ở Quảng Nam Đà Nẳng có môn phái chùa Chúc Thánh thuộc Ngài Minh Hải Pháp Bảo đã biệt xuất bài kệ khác như sau:
 
Âm Hán Việt    Chữ Hán
Minh Thật Pháp Toàn Chương    明寔法全章
Ấn Chơn Như Thị Đồng    印真如是同
Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu    祝聖壽天久
Kỳ Quốc Tộ Địa Trường    祈國祚地長
Đắc Chánh Luật Vi Tuyên    得正律為宣
Tổ Đạo Hạnh Giải Thông    祖導行解通
Giác Hoa Bồ Đề Thọ    覺花菩提樹
Sung Mãn Nhơn Thiên Trung    充滿人天中

 
Ngoài ra còn những bài kệ khác như của Ngài Trí Thắng Bích Dung đời thứ 41 biệt xuất như sau:

Âm Hán Việt    Chữ Hán
Trí Huệ Thanh Tịnh    智慧清淨
Đạo Đức Viên Minh    道德圓明
Chơn Như Tánh hải    真如性海
Tịch Chiếu Phổ Thông    寂照普通
Tâm Nguyên Quảng Tục    心源廣續
Bổn Giác Xương Long    本覺昌隆
Năng Nhơn Thánh Quả    能仁聖果
Thường Diễn Khoan Hoằng    常演寬宏
Duy Truyền Pháp ấn    惟傳法印
Chánh Ngộ Hội Dung    正悟會容
Không Trì Giới Hạnh    空持戒行
Vĩnh Kế Tổ Tông    永繼祖宗


Ngài Minh Hành Tại Toại ở miền Bắc cũng biệt xuất bài kệ:
 
Âm Hán Việt    Chữ Hán
Minh Chơn Như bảo Hải    明真如寶海
Kim Tường Phổ Chiếu Thông    金祥普照通
Chí Đạo Thành Chánh Quả    至導成正果
Giác Ngộ Chứng Chơn Không    覺悟證真空
 
Ngài Tri Giáo Nhất Cú tông Tào Động cũng xuất bài kệ:
 
Âm Hán Việt    Chữ Hán
Tịnh Trí Viên Thông Tông Từ Tánh    淨智圓通宗慈性
Khoan Giác Đạo Sanh Thị Chánh Tâm    寬覺道生是正心
Mật Hạnh Nhân Đức Xưng Lương Huệ    密行仁德稱良慧
Đăng Phổ Chiếu Hoằng Pháp Vĩnh Trường    燈普照宏法永長

Góp ý kiến

Phật học

Khoa học

Văn hóa

Gia Đình Phật Tử

  • ...

Máy ảnh - Lens


Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: thichnhatchieu@gmail.com 
Ghi rõ nguồn www.hoasendatviet.com - Hoa Sen Đất Việt  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Copyright by Lotus is traditional flower of Vietnam -  www.hoasendatviet.com. Designed by HSĐV